วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทคสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา...................
จำนวนหน่วยกิจ...........................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................

วัตถุประสงค์
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ..............................................................................................


เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1............................................................................................
หน่วยที่ 2.............................................................................................
หน่วยที่ 3.............................................................................................
หน่วยที่ 4............................................................................................
หน่วยที่ 5............................................................................................
หน่วยที่ 6............................................................................................
หน่วยที่ 7............................................................................................
หน่วยที่ 8............................................................................................

สื่อการสอน
1.เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซค์เกี่ยวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัดและประเมินผล
1.เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
....2.1 Data
....2.2 information
....2.3 knowledge
....2.4 windom (PowerPoint)
3.เว็บไซค์
4.สมุคผลงาน
5. สื่อ interachtive
8.คะแนนสอบระหว่างภาคเรียน
9.คะแนนสอบปลายภาคเรียน